Batavia Batfish

  • Sale
  • Regular price $110.00Batavia Batfish 

Platax batavianus

*Photo is a representation only